Kodeks
etyczny

Kodeks Etyczny oraz Standardy Profesjonalnego Postępowania mają zasadnicze znaczenie dla systemu wartości Rec4Rec Project i są niezbędne do osiągnięcia naszej misji oraz realizacji naszych celów biznesowych.

Wysokie standardy etyczne mają decydujące znaczenie dla zachowania zaufania wobec siebie, naszych klientów oraz kandydatów.

Kodeks etyczny

Stawiamy na rzetelność branży rekrutacyjnej i całego sektora HR oraz szanujemy i dbamy o interes naszych klientów oraz kandydatów.

W kontaktach zawodowych z otoczeniem, klientami, potencjalnymi klientami, pracodawcami, pracownikami, współpracownikami oraz innymi uczestnikami sektora naszych usług, postępujemy uczciwie, kompetentnie, godnie i etycznie.

Wykazujemy się należytą starannością i dbamy o niezależność własnych opinii przy sporządzaniu analiz, wytycznych, wydawaniu rekomendacji, podejmowaniu działań doradczych oraz angażowaniu się w każdą działalność w ramach naszych usług.

Promujemy uczciwość w biznesie, w naszej branży, na rynkach pracy oraz przestrzegamy zasad nimi rządzących.

Utrzymujemy i podwyższamy swoje umiejętności zawodowe oraz dążymy do coraz lepszej jakości oraz efektów naszej pracy. Dochowujemy należytej staranności, aby osiągnąć i utrzymać niezależność i obiektywność w swojej działalności zawodowej.

Standardy profesjonalnego postępowania

Zobowiązujemy się do lojalności wobec swoich klientów oraz kandydatów.
Dokonujemy rozważnych osądów względem doboru narzędzi i metod pracy, sposobu selekcji kandydatów, sposobu komunikacji, wymiany informacji oraz rekomendacji właściwych kierunków rozwiązań. Wykazujemy się niezależnością i sumiennością przy analizowaniu projektów oraz potencjału zawodowego kandydatów.

Działamy na korzyść swoich klientów oraz stawiamy na uczciwe i obiektywne traktowanie.Przekazując wszelkie informacje będące wynikiem naszej pracy dokładamy starań, aby były rzetelne, dokładne i kompletne.
Zachowujemy poufność w ramach informacji, które posiądziemy, w ramach obecnych, przeszłych i potencjalnych klientów oraz kandydatów.

W ramach kontaktu z klientami oraz kandydatami ujawniamy zainteresowanym stronom schemat i zasady procesów ich dotyczących, stosowanych przez nas narzędzi, analiz, metod, sposobu pracy oraz jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie zmian, wsparcia czy rozwoju naszych obszarów pracy.

Dodatkowo prowadzimy odpowiednią dokumentację naszej pracy na poparcie prezentowanych przez nas wyników.
Zapewniamy naszym klientom oraz kandydatom, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy reklamacji dotyczących wyników naszej pracy mogą liczyć na jasne, precyzyjne i dokładne wyjaśnienie sprawy.