Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest rec4rec PROJECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000628631;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
  • odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz administratora danych usługi związane przetwarzaniem danych w celach wskazanych w zgodzie, którą Pani/Pani wyrazi, a także inni niezależni odbiorcy w postaci potencjalnych pracodawców;
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Wyjątek stanowią aplikacje z portalu pracuj.pl. Portal pracuj.pl może przekazywać dane osobowe do Państw Trzecich.

Przy czym przekazywanie Danych Osobowych do Państw Trzecich odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (i) przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, (ii) przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (iii) przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz 47 RODO, (iv) przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zawartych pomiędzy Usługodawcą a Dalszym Podmiotem Przetwarzającym

  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: welcome@rec4rec.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  • Podanie przez Pana/Panią danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.